Zaloguj się

Producenci

Regulamin

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy Alealbum prowadzony jest pod adresem internetowym http://www.alealbum.pl/

2. Właścicielem Sklepu jest Włądysław Stąpór, prowadzący działalność gospodarczą PPUH "VIKI", ul. Piłsudskiego 41/511, 41-200 Sosnowiec, tel. 32/292-02-22, zwany dalej „Sprzedawcą”.

3. Kupującym (zwanym dalej „Klientem”) może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej z siedzibą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Niniejszy regulamin staje się częścią umowy zawartej pomiędzy Sprzedawcą oraz Klientem.

§ 2. Warunki zawarcia umowy

1. Warunkiem zawarcia umowy jest prawidłowe wypełnienie przez Klienta formularza zamówienia online lub dokonania rejestracji za pośrednictwem sklepu, a następnie dokonania realizacji zamówienia online.

2. W celu dokonania rejestracji należy na stronie internetowej http://www.alealbum.pl/ wybrać zakładkę „zarejestruj się”, a następnie wypełnić formularz rejestracyjny podając następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail oraz hasło.

3. Warunkiem rejestracji jest zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego regulaminu, a także wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych niezbędnych dla realizacji zamówień składanych w Sklepie Internetowym.

4. Po dokonaniu czynności, o której mowa w ust. 3 Sprzedawca prześle na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym wiadomość zawierającą link, którego uruchomienie stanowi potwierdzenie rejestracji i kończy procedurę rejestracyjną.

5. Po dokonaniu rejestracji, Klient może zalogować się do Sklepu Internetowego przy pomocy podanych w trakcie rejestracji adresu e-mail, jako login oraz hasła.

6. Podanie danych adresowych jest konieczne dla realizacji zamówień składanych przez Klienta w Sklepie internetowym.

7. Sprzedawca nie odpowiada za jakiekolwiek szkody wyrządzone na skutek podania nieprawidłowych, nieprawdziwych lub nieaktualnych danych podczas wypełniania formularza zamówienia oraz wypełnienia formularza rejestracji.

8. Ceny towarów wyświetlane na stronie internetowej http://www.alealbum.pl/ nie stanowią elementu oferty Sprzedawcy w rozumieniu prawa cywilnego, lecz stanowią jedynie zaproszenie do składania oferty kupna.

§ 3. Składanie zamówień

1. Zamówienia można składać wyłącznie poprzez stronę internetową przez 24h/dobę 7 dni w tygodniu. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia, zaznaczenie wybranej formy dostawy i płatności oraz przesłanie tak wypełnionego zamówienia z panela zakupów.

2. W zamówieniu (w Koszyku), Klient wskazuje:

1. zamawiany towar,

2. ilość zamawianych produktów,

3. sposób dostawy,

4. formę płatności.

3. Sprzedawca po otrzymaniu zamówienia potwierdzi jego otrzymanie za pośrednictwem poczty elektronicznej wysłanej na adres e-mail Klienta.

.

§ 4. Formy płatności i dostawy


1. Towar zostanie dostarczony pod wskazany przez Klienta adres.

2. Koszty dostawy pokrywa Klient.

3. Do odbioru towaru uprawniony jest Klient lub osoba/osoby przez niego upoważniona/e.

4. Zapłaty za zamówione produkty można dokonać:

a. Płatnością za pobraniem,

b. Przelewem na rachunek bankowy: BRE BANK SA 38 1140 2017 0000 4102 0466 6782,

c. Osobiście przez Klienta w :

PUH "VIKI"

ul. Piłsudskiego 41/511

41-200 Sosnowiec

5.Dostawa zamówionych towarów odbywa się za pośrednictwem firmy spedycyjnej –K-EX Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach.

6.Dostawa zamówionych towarów odbywa się wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

7.W przypadku woli złożenia przez Klienta zamówienia, które miałoby zostać dostarczone poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, Klient powinien skontaktować się ze Sprzedawcą mailowo, na adres: viki_sosnowiec@op.pl lub telefonicznie na numer: 32/292-02-22 w celu indywidualnego ustalenia warunków realizacji takiego zamówienia, w tym w szczególności kosztów dostawy produktów objętych takim zamówieniem.

8. Odbierając towar w obecności Kuriera, Klient zobowiązany jest dochować wszelkich aktów staranności w zakresie sprawdzenia stanu zewnętrznego opakowania towaru oraz stanu zewnętrznego towaru.
9. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń towaru w chwili odbioru towaru, Klient obowiązany jest do podjęcia następujących czynności:
a. sporządzenia pisemnego protokołu uszkodzenia przesyłki w obecności Kuriera lub w inny sposób przyjęty u danego Kuriera,
b. złożenia u Kuriera reklamacji postępując zgodnie z ogólnymi warunkami przewozu obowiązującymi u danego Przewoźnika, w szczególności w odpowiedniej formie i terminie,
c. poinformowania Sprzedawcy o zaistniałych okolicznościach w formie elektronicznej.
10. W przypadku przyjęcia przez Klienta towaru bez zastrzeżeń lub niedochowania przez Kupującego aktów staranności w zakresie zbadania stanu przesyłki, jak również braku podjęcia czynności opisanych w ust. 10 lit. a - c Sprzedawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu zewnętrznych uszkodzeń dostarczonego towaru istniejących w chwili wydania towaru.
11. Sprzedawca nie odpowiada za nieterminowy przyjazd Kuriera. W przypadku problemów z dostawą w uzgodnionym terminie lub potrzeby zmiany terminu dostawy Klient może skontaktować się bezpośrednio z firmą kurierską powołując się na nr listu przewozowego przesłanego Klientowi oddzielną wiadomością e-mail.

§ 5. Realizacja zamówień

1. Przez zrealizowanie zamówienia należy rozumieć dostarczenie zamówionych produktów do Klienta.

2. Zamówienia będą realizowane do 3 ( trzech) dni roboczych, w przypadku niedostępności towaru w magazynie zamówienie będzie realizowane do 7 (siedmiu) dni roboczych.

3. Jeżeli Sprzedawca nie może zrealizować zamówienia z powodu niedostępności zamówionego produktu, najpóźniej jednak w terminie 2 (dwóch) dni od dnia złożenia przez Klienta zamówienia, zawiadomi o tym Klienta i jeżeli otrzymał zapłatę zwrócić całą otrzymaną od Klienta sumę pieniężną.

5.W przypadku niedostępności towaru w magazynie Klient może podjąć decyzję o dalszej realizacji zamówienia, wydłużeniu oczekiwania, ma również prawo do rezygnacji z zamówienia.

6.Klient ma możliwość zrezygnować z zakupów na każdym etapie składania zamówienia.

§ 6. Wymiana towaru

1. W celu dokonania wymiany produktu/produktów Klient zobowiązany jest w pierwszej kolejności, złożyć nowe zamówienie, w którym wskazany zostanie towar na wymianę. Zamówienie złożyć należy bezpośrednio na stronie http://www.alealbum.pl/. W odpowiedzi Klient otrzyma e-mail stanowiący potwierdzenie przyjęcia zamówienia.

2. Numer nowego zamówienia, o którym mowa w ust. 1, Klient wskazać musi na formularzu wymiany/zwrotu zamieszczony na stronie internetowej Sklepu Podlegający wymianie produkt/produkty wraz z prawidłowo wypełnionym formularzem wymiany i dowodem zakupu należy przesłać na adres:

PUH "VIKI"

ul. Piłsudskiego 41/511

41-200 Sosnowiec

3. Sprzedawca realizuje wymianę w terminie do 14 dni od daty doręczenia produktu/produktów objętego/objętych umową wraz z prawidłowo wypełnionym formularzem wymiany.

4. Jeśli produkt/produkty nabywany/nabywane w wyniku dokonanej zamiany jest /są droższy/ droższe od produktu/produktów wymienianego, wpłaty różnicy ceny Klient dokonuje na rachunek bankowy, który został wskazany Klientowi w e-mailu stanowiącym potwierdzenie złożenia zamówienia. W tytule przelewu należy podać numer zamówienia.

5. Jeśli produkt/ produkty nabywany/nabywane w wyniku dokonanej zamiany jest/są tańszy/tańsze od wymienianego, Sprzedawca w terminie 14 dni od dnia dostarczenia produktu/produktów podlegającego/podlegających wymianie zwróci Klientowi różnicę w cenie. Kwota odpowiadająca różnicy w cenie zostanie przekazana na rachunek bankowy Klienta wskazany w Formularzu Wymiany.

.

§ 7. Warunki reklamacji

  1. Reklamacje należy składać na adres:

PUH "VIKI"

ul. Piłsudskiego 41/511

41-200 Sosnowiec

2. Składając reklamację należy dostarczyć do Sprzedawcy reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu.

3. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 (czternaście) dni od dnia złożenia reklamacji.

§ 8. Prawo do odstąpienia od umowy / Zwrot produktów

1. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z 2000 r. z póz. zm.) Klient, w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki może zrezygnować z zakupu (odstąpić od umowy kupna bez podania przyczyny) towaru kupionego w Sklepie internetowym.

2. W celu skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w ust. 1, Klient zobowiązany jest sporządzić i przesłać do Sprzedawcy, na adres wskazany w § 6 pkt. 2 niniejszego. Wzór takiego oświadczenia dostępny jest w Sklepie Internetowym pod adresem: http://www.alealbum.pl/

3. Udostępnienie przez Sprzedawcę wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy, o którym mowa w ust. 2, w żaden sposób nie zobowiązuje Konsumenta, w przypadku woli odstąpienia od umowy, do złożenia oświadczenia o treści objętej wzorem. Wzór ten stanowi jedynie przykład oświadczenia, którym Konsument może, ale nie musi się kierować składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

4. Dla zachowania 10 dniowego terminu, o którym mowa w ust. 1 wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy w tym terminie.

5. W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od umowy na zasadach opisanych powyżej, jest on zobowiązany do zwrotu produktów objętych umową, od której odstąpił. Zwrot powinien nastąpić nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy, na adres Sprzedawcy wskazany w § 6 pkt. 2 niniejszego regulaminu.

6. Koszty poniesione przez Konsumenta w związku z realizacją jego uprawnień wynikających z ustawy z dnia 27 lipca 2002 o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r., Nr 141, poz. 1176), Sprzedawca ponosi jedynie w sytuacji potwierdzenia się, że zgłaszana niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową rzeczywiście istnieje.

§ 9. Dane osobowe

1. W trakcie rejestracji w Sklepie Internetowym Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z realizacją zamówień dokonywanych w Sklepie Internetowym.

2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

3. Klient dysponuje prawem wglądu do swoich danych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania.

§ 10. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271).

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia na stronie Sklepu Internetowego.

3. W przypadku zmiany Regulaminu zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego regulaminu będą realizowane na podstawie zasad obowiązujących przed wprowadzeniem zamian.

4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta Klienta w wyniku niedochowania zasad ostrożności przez Klienta przy posługiwaniu się loginem i hasłem do konta.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnie 01.08.2013r.

Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka »

Darmowa dostawa

W razie kłopotów ze stroną sklepu prosimy o wysłanie zamówienia pod adres @ : viki_sosnowiec@op.pl lub złożyć zamówienie telefonicznie pod numerem 32/292-02-22
Darmowa dostawa (Kurier K-EX) już od 200,00 zł.
Sklep internetowy Shoper.pl